top of page

ENGINEERS TALKS POLİTİKALARI

Olması Gereken Hizmet

Günümüzün çevrimiçi alışveriş pazarında dürüstlüğün en iyi politika olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, müşterilerimiz için en kapsamlı, adil ve şeffaf mağaza politikasını hazırladık. Politikalarımıza ilişkin daha fazla bilgi almak için diğer politikalarımıza da göz atın. Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘KULLANICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "KULLANICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

 

‘ABONE’ ; (sözleşmede bundan sonra "ABONE" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

 

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

E-POSTA:

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle KULLANICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

KULLANICI: Sitede yer alan bir çevrimiçi ürünü, etkinlik biletini veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

ABONE: Kulüp başlığında yer alan çevrimiçi sohbet odalarına ücret ödemesi yaparak dahil olan ve ücret ödemesi yapmaya devam ettiği sürece dahil olan gerçek kişi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve KULLANICI ve ABONE’yi

SÖZLEŞME: SATICI ve KULLANICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan çevrimiçi ortamda kullanılmak üzere hazırlanan ses, görüntü, video, yazışma ortamı ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.Konu

İşbu Sözleşme, KULLANICI’nın ve ABONE’nin, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. Genel Hükümler

4.1. ABONE ve KULLANICI’nın, HİZMET ve MAL’dan faydalanabilmesi için internet bağlantısına ve HİZMET ve MAL’ın sunulduğu SİTE, aplikasyon ve bağlantılı diğer uygulamalara erişiminin mevcut olması gerektiğini kabul eder. ABONE ve KULLANICI’nın SATICI’nın sunduğu HİZMET ve MAL’a erişebilmek için, SİTE’ye üye olması zorunludur. ABONE ve KULLANICI, İnternet Sitesi üzerinden MAL ve HİZMET almış ise bu MAL ve HİZMET’i üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz. SATICI, ABONE ve KULLANICI’ların kullanıcı verilerinden kişisel veri niteliğinde olanları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak SATICI, kişisel veri niteliğinde olmayanları ise gerekli teknik tedbirleri almak koşuluyla uygun gördüğü şekilde işleyecektir. ABONE ve KULLANICI işbu SÖZLEŞME ve SATICI Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. ABONE ve KULLANICI, SATICI’nın MAL ve HİZMET kapsamında sunulacak içerikleri değiştirme hakkına sahip olduğunu, SİTE üzerinden edindiği MAL ve HİZMET kapsamındaki eğitim programlarının SATICI tarafından SİTE’den, aplikasyondan ve bağlantılı diğer SATICI uygulamalarından kaldırılabileceğini ve SATICI’nın SİTE’yi kapatma hakkının saklı bulunduğunu ve bu durumlarda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlar hariç olmak üzere SATICI, ürünlere faturalandırma dönemi boyunca sınırsız erişim hakkı sağlar. Herhangi bir eğitim programının kaldırılması durumunda, SATICI, ABONE ve KULLANICI’ya 15(onbeş) gün öncesinden e-posta yolu ile bildirimde bulunacaktır.

4.2. ABONE ve KULLANICI işbu sözleşme ile düzenlenen abonelik ilişkisi kapsamında satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduğunu kabul eder ve SATICI’dan izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder. SATICI’nin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, ABONE ve KULLANICI SATICI tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez.

4.3. SATICI’nın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve SATICI’nın kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince SATICI yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile KULLANICI ve ABONE’ye durumu bildirecektir.

5. Satıcı Bilgileri

Ünvanı

Telefon

Eposta

6. Sipariş Veren Kişi Bilgileri (ABONE ya da KULLANICI)

Ad/Soyad/Unvan

Telefon

Eposta/kullanıcı adı

7. Sözleşme Konusu Ürün/Ürünler Bilgileri

Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

8. Fatura Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Eposta/kullanıcı adı

9. Genel Hükümler

9.1. KULLANICI ve ABONE, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI ve ABONE’nin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından KULLANICI ve ABONE ' ye siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli KULLANICI ve ABONE’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. KULLANICI ve ABONE, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. KULLANICI ve ABONE, Sözleşme konusu ürünün KULLANICI ve ABONE’ye tesliminden sonra ABONE ve KULLANICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ABONE ve KULLANICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ABONE ve KULLANICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE ve KULLANICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ABONE ve KULLANICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ABONE ve KULLANICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ABONE ve KULLANICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ABONE ve KULLANICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ABONE ve KULLANICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ABONE ve KULLANICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ABONE ve KULLANICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ABONE ve KULLANICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. SATICININ, ABONE ve KULLANICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ABONE ve KULLANICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ABONE ve KULLANICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.8. ABONE ve KULLANICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ABONE ve KULLANICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ABONE ve KULLANICI’dan talep edebilir. ABONE ve KULLANICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.9. ABONE ve KULLANICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.10. ABONE ve KULLANICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ABONE ve KULLANICI’yı bağlayacaktır.

9.11. ABONE ve KULLANICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.12. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ABONE ve KULLANICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.13. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. Cayma Hakkı

10.1. KULLANICI; satın alma işleminin ardından satın alınan videonun izlenme süresi kadar vakitten sonra iade etme hakkı bulunmamaktadır. İndirilebilir dijital ürünlerin iade hakkı yoktur. Biletin satın alınmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir fakat bu hak etkinliğe 10 (on) gün kaldıktan sonra uygulanmaz. ABONE; satın alma işlemi yaptıktan sonra iade hakkı yoktur. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. KULLANICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya KULLANICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre veya etkinlik sonrasındaki sürede (süreyi belirleme inisiyatifi ve seçme hakkı SATICI’ya aittir.) içerisinde toplam bedeli ve KULLANICI’yı borç altına sokan belgeleri KULLANICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

d) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

e) Toplu halde yapılan şüpheli iadelerde SATICI iadeyi kabul etmememe ve parayı iade etmeme hakkını saklı tutar.

11. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

KULLANICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, video, indirilebilir ürünler, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programları ve ABONE olarak satın alınan yazışma ortamına erişim hakkı Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

12. Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları

ABONE ve KULLANICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ABONE ve KULLANICI’dan talep edebilir ve her koşulda ABONE ve KULLANICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ABONE ve KULLANICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (iki bin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üç bin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00(üç bin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. Yürürlük

KULLANICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede KULLANICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI:

KULLANICI:

ABONE:

TARİH:

bottom of page